Our History

Ang kuwento ng ating buhay, pakikibaka at pagbubuo ng lakas
Kasaysayan ng Kaisa Ka NL 2003 – 2015

Ang pag-oorganisa ng kababaihan sa Kaisa Ka ay nakatuntong sa pagkilala sa kanyang papel kapwa sa produksiyon at reproduksiyon.  Ang babaeng kasapi ng Kaisa Ka ay hindi lamang simpleng babae.  Siya ay babaeng vendor, babaeng scrapper, babaeng mangingisda, babaeng magbubukid, babaeng manggagawa, babaeng katutubo, babaeng guro, babaeng estudyante, babaeng abugado, babaeng propesyunal.  Ang kanyang araw-araw na buhay ay umiinog bilang babae ng kanyang uri sa lipunang Pilipinong inaapi at pinagsasamantalahan ng imperyalistang US.

Advertisements