Mga aral ng kasaysayan

Mahahalagang Elemento ng Pag-oorganisa ng Kababaihan: Mga Aral at Hamon Mula sa Kasaysayan
2003 – 2015

‘Ang pagiging babaevaw2 ay   pamumuhay sa panahon ng paglaban.’

 1. .  Ang pag-oorganisa ng kababaihan sa Kaisa Ka ay nakatuntong sa pagkilala sa kanyang papel kapwa sa produksiyon at reproduksiyon.  Ang babaeng kasapi ng Kaisa Ka ay hindi lamang simpleng babae.  Siya ay babaeng vendor, babaeng scrapper, babaeng mangingisda, babaeng magbubukid, babaeng manggagawa, babaeng guro, babaeng estudyante, babaeng abugado, babaeng propesyunal.  Ang kanyang araw-araw na buhay ay umiinog bilang babae ng kanyang uri sa lipunang Pilipinong inaapi at pinagsasamantalahan ng imperyalistang US.
 1. Pagbubuo ng grupong bag-as (core group) sa lahat ng pormasyon.  

  Ito ang magtitiyak ng pagpapatuloy ng mga organisasyon at ng pagtatanggol sa mga napagtagumpayan.
 2. Pagsasabuhay ng tatlong di-mapaghihiwalay na gawain ng Pagmumulat, Pagpapakilos at Pag-oorganisa.  

  Hindi ito hakbang-hakbang, hindi kailanman natatapos ang gawaing pagmumulat, o ang pagpapakilos o pag-oorganisa.  Hindi pwedeng hindi pakilusin ang naimulat at naorganisa.  Hindi pwedeng tumigil ang pagmumulat at pagpapataas ng kamalayan sa mga naorganisa na at napakilos na.
  Ang lahat ng ito ay mag-aambag sa pagbubuo natin ng lakas ng mamamayan.
 3. Resolbahin ang kumpetensiya sa pagitan ng hanapbuhay at gawaing pang-organisasyon (pulong, pag-aaral, mobilisasyon).

 4. Iwasang maging organisasyong ‘bumbero’ – buhay lamang kapag may sunog.

 5. Isalin ang kaalaman, kasanayan, mga progresibong pananaw at proseso sa mga second liners at mga bagong lider.

 6. “Ang personal ay pulitikal, ang pulitikal ay personal.”  

  Ang araw – araw na personal na buhay ng kababaihan ay nakaugat sa sistemang panlipunan.  Ang resolusyon sa usaping kababaihan ay aksyong pulitikal.
 7. Pagpapakahusay sa mga aralin at pagsasanay na nakalapat sa kamalayan ng masa.Mahalaga ang paggamit ng pop-ed o popular education.

 8. Pag-uugnay ng mga lokal na isyu sa mga usaping pambansa at pulitikal.

 9. Pangangailangan sa sustinidong gawaing pag-oorganisa.

 10. Unawain ang lohikal na dugtungan at ugnayan ng mga gawain.

 11. Paano ang kongkretong translation ng mga responsibilidad bilang bahagi ng Kaisa Ka?
Advertisements